Politika e rimbursimit

- Ne garantojmë 100% anijeve të sigurta ndërkombëtare në frontin e juve
- Të gjitha parcelat ndërkombëtare që ndjekim duke përdorur numrat e ndjekjes
- Në rastin e konfiskuar në doganë, ne sigurojmë një kthim falas brenda 3 javësh nga momenti i dërgimit të urdhrit të hapjes së çështjes së kthimit (2 stilolapsa në muaj)
- Dyqani rezervon të drejtën të refuzojë kthimin e mallrave pa shpjegim